Vedtægter

Skrevet med udgangspunkt i de gamle RKG vedtægter og Aalborg kommunes standardvedtægter.

§1 – Navn og hjemsted
Klubbens officielle navn er RKG Klarup Badminton.
Med henblik på at gennemføre en navneændring for klubben, bemyndiges bestyrelsen til at fastsætte et nyt navn for klubben, herunder foretage alle nødvendige ændringer af logo, hjemmeside og alt hvad en navneændring j det hele taget afkaster sig. Bestyrelsen vedtager alene det nye navn. Det gamle navn, RKG Klarup Badminton, fastholdes som binavn.
Den er stiftet 24. april 2018 og har hjemsted i bydelen Klarup i Aalborg Kommune.

§2 – Formål
Foreningens formål er, at fremme interessen for Badminton og støtte medlemmerne indenfor RKG Klarup Badminton.

§3 – Medlemskab
Foreningen optager børn og voksne som medlemmer. Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter.
Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer Kontingent for medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Kontingent betales for det halvår, hvori udmeldelsen finder sted. Eksklusion af foreningen kræver en enstemmig beslutning af bestyrelsen. Vedkommende kan skriftlig kræve bestyrelses afgørelse forelagt på næste ordinære generalforsamling, der med simpelt flertal træffer den endelige afgørelse. Vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Kontingentet til æresmedlemmer fastsættes af bestyrelsen enten som halv kontingent eller hel kontingent samt for hvilken periode dette gælder.

§4 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Den årlige ordinære generalforsamling afholdes med udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes på hensigtsmæssig måde med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingens afholdelse kan udskydes såfremt særlige forhold gør sig gældende (f.eks. Corona), dog maks. 1 måned.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Medlemmer er stemmeberettigede og valgbare, når det er fyldt 16 år og har deres økonomiske forhold til foreningen i orden, herunder betaling af medlemskontingent.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dagsordenen skal altid indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 1-2 revisorer og en suppleant
8. Eventuelt

Emner under eventuelt kan ikke gøres til genstand for afstemning.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden mindst fem dage før.
Afstemningen sker normalt ved håndsoprækning, men skal på forlangende foregå skriftligt. Alle sager afgøres ved simpelt flertal.

§5 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af årsag.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling jf §8.

§6 – Foreningens daglige ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-9 medlemmer som følger:
Formand: Kristian Andreasen
Kasserer: Arne Steenberg
Sekretær: Hanne Kirkegaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Jane Bach Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Jan Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Morten Kjølby
Bestyrelsesmedlem: Peter Frederiksen


Man vælges ind i bestyrelsen for en to årig perioder, således at formand og sekretær vælges j ulige år og kasserer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.


Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen forestår den ledelsen af den daglige ledelse af foreningen, træffer afgørelser i alle anliggender og udstikker retningslinjer vedrørende foreningens økonomi.

Bestyrelsen fastsætter sin mødeaktivitet med mindst ét møde i kvartalet, med faste dagsordenspunkter. Sekretæren udfærdiger et referat fra møderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, eksklusiv suppleanter, er til stede og bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær den fungerende formands stemme udslaget.

§7 – Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskab, der følger kalenderåret, udfærdiges af kasserer. Kasserer afleverer senest den 1. februar regnskabet til revisionen. Revisore(r) og suppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen. Regnskabet skal hvert år indsendes til Aalborg Kommune. Foreningens økonomi skal hvile i sig selv.

§8 – Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen, kasserer og sekretæren. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige medlemmer i bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§9 – Vedtægtsændringer
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§10 – Opløsning
Foreningen kan ikke ophæves eller sammenlægges med en anden forening, så længe ⅓ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer imod. I tilfælde af ophævelse hensættes foreningens medlemmer i en fond, der bestyres af et udvalg, der er valgt på generalforsamlingen, Disse midler tilfalder, efter udvalgets skøn, en på et senere tidspunkt eventuelt nystartet forening med de i §2 nævnte formål.

§11 – Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24/4_.2018 og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den 23/2-2021

Dirigentens underskrift

Foreningen en stiftet 24/4-2018


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/klarupbadminton.dk/public_html/wp-content/themes/mesmerize-pro/header.php:1) in /var/www/klarupbadminton.dk/public_html/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 574